Skład Okręgowego Kolegium Sędziowskiego w kadencji 2022-2026

Okręgowe Kolegium Sędziowskie:


1. Maciej Smilgin – Przewodniczący
2. Ryszard Kisiel – Zastępca Przewodniczącego
3. Iwona Smilgin – Sekretarz
4. Marek Jasiński – Członek
5. Przemysław Klarecki – Członek

Regulamin Okręgowego Kolegium Sędziowskiego

REGULAMIN OKRĘGOWEGO KOLEGIUM SĘDZIOWSKIEGO
PRZY ZARZĄDZIE OKRĘGU PZW W ELBLĄGU
Zatwierdzony uchwałą nr 29/2020 Prezydium ZO PZW w Elblągu z dnia 29.10.2020 r.
PRZEPISY OGÓLNE
§1
1.Okręgowe Kolegium Sędziowskie (OKSędz.) działa przy Okręgowym Kapitanacie Sportowym (OKS) powołanym przez Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu i realizuje swoje zadania na podstawie niniejszego regulaminu.
2.Kolegium Sędziowskie prowadzi swoją działalność zgodnie z:
I. statutem, regulaminami i przepisami PZW,
II. uchwałami Prezydium i Zarządu Okręgu PZW w Elblągu,
III. decyzjami OKS oraz własnymi, zgodnie z posiadanymi kompetencjami.
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
§2
Do zadań Kolegium Sędziowskiego należy kierowanie całokształtem spraw sędziowskich, a w szczególności:
1. dokonuje naboru kandydatów na sędziów, organizuje ich szkolenia oraz przeprowadza egzaminy na sędziów klasy podstawowej i okręgowej,
2. planuje, organizuje i przeprowadza szkolenia sędziów klasy podstawowej i okręgowej,
3. dokonuje, co najmniej raz w roku, oceny aktywności i pracy poszczególnych sędziów oraz w razie potrzeby przeprowadza ich weryfikację,
4. występuje z wnioskiem do OKS o nadanie licencji podstawowej i okręgowej, po zdanych egzaminach i zaliczonych praktykach, albo o obniżenie licencji okręgowej do podstawowej lub pozbawieniu licencji podstawowej w stosunku do sędziów biernych lub naruszających przepisy,
5. typuje obsady głównych komisji sędziowskich na zawody okręgowe, oraz rozpatruje wnioski z kół dotyczące obsad sędziowskich na zawodach,
6. wdraża przepisy sędziowskie oraz nadzoruje ich jednolite stosowanie, zgodne z aktualnymi „Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego” oraz regulaminami zawodów sportowych Okręgu PZW w Elblągu.
7. Analizuje otrzymane z kół PZW i od sędziów uwagi, wnioski i propozycje dotyczące zasad organizacji wędkarskiego sportu kwalifikowanego w tym regulaminów dyscyplin wędkarskich.
8. Opracowuje i opiniuje wnioski dla OKS i Zarządu Okręgu dotyczące spraw sędziowskich i zmian w przepisach.
9. Rozpatruje odwołania i protesty oraz spory dotyczące sędziów w oparciu o „Przepisy dyscyplinarne sportu wędkarskiego”
10. Opracowuje i proponuje dane do rocznego preliminarza OKS w części dotyczącej OKSędz. (ryczałty sędziowskie) oraz nadzoruje wykonanie budżetu w tej części.
11. Proponuje kandydatów na sędziów klasy krajowej i opiniuje stosowne wnioski
12. Wnioskuje do Zarządu Okręgu o przyznanie odznaczeń i wyróżnień dla najaktywniejszych sędziów
13. Raz w roku opracowuje i składa sprawozdanie do OKS z własnej działalności

elspinecotubisPSSteam poland logo kolor transparentpls logo kolor transparent ok