WYNIKI ODŁOWÓW MONITORINGOWYCH PRZERPOWADZONYCH NA J. DRUZNO

W nocy z 18/19.09.2023r. na j. Druzno pracownicy naukowi Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie przeprowadzili połowy monitoringowe. Odłowy odbyły się w ramach Państwowego Monitoringu na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (Ramowa Dyrektywa Wodna). Odłowy przeprowadzono przy użyciu sieci panelowych o rozmiarach oczek od 5 do 55 mm. Sieci zostały zastawione w m. Węgle-Żukowo na wysokości dopływu Burzanki, w ilości 8 szt. Długość każdej z części
zestawu wynosiła 30 mb. W odłowach potwierdzono występowanie 13 gatunków ryb, w tym:
- boleń, jazgarz, karaś srebrzysty, krąp, leszcz, lin, okoń, płoć, sandacz, słonecznica, szczupak, ukleja, wzdręga.
W masie złowionych ryb 48,3 % stanowiły gatunki drapieżne. Dziękujemy Kolegom uczestniczącym w odłowach za społeczny nadzór i pracę.
Informację sporządził:
Krzysztof Cegiel

Informacje o działaniach podjętych w związku z dopływem ścieków do rz. Pasłęka w m. Braniewo.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu informuje o działaniach podjętych w związku z dopływem ścieków do rz. Pasłęka w m. Braniewo. W załączeniu zamieszczamy pismo z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegatura w Elblągu.

Informację sporządził:

Krzysztof Cegiel

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu przedstawia wyniki odłowów kontrolnych wybranych odcinków obwodów rybackich: Kanału Panieńskiego i rz. Tuga.

Ekspertyzę oparto na wynikach badań ichtiofauny wykonanych w dn. 23.05.2023 na stanowiskach położonych w obrębie obwodów rybackich: Kanału Panieńskiego (Stara Tuga) w okolicy miejscowości Stobiec, oraz w Świętej (Tudze) w pobliżu miejscowości Marynowy. Cieki te stanowią pozostałości dawnej delty Wisły w obrębie Żuław Wiślanych i uchodzą do Szkarpawy w zachodniej części systemu Zalewu Wiślanego.
Badania ichtiofauny przeprowadzono za pomocą standardowych metod stosowanych w głębokich ciekach wodnych (agregat prądotwórczy z łodzi), zgodnie z ogólnie przyjętą metodyką w tego typu pracach (Prus i inni 2016). Długość obławianych odcinków na poszczególnych ciekach wynosiła po 500 m. Ryby po odłowieniu, zakwalifikowaniu do gatunku i przeliczeniu, wypuszczano z powrotem w miejscu złowienia (z wyłączeniem gatunku obcego). Ogółem odłowiono 653 osobniki ryb, w tym dwa gatunki chronione (różanka, koza pospolita), oraz jeden gatunek obcy (trawianka).
 
Kanał Panieński (Stara Tuga)
Na odcinku w okolicy m. Stobiec szerokość cieku wynosiła ok. 40 m, a przeciętna głębokość ok. 2 m. W odłowach stwierdzono 8 gatunków ryb (Tabela 1).

INFORMACJA

Kwestie okresów ochronnych regulują przepisy ustawy o rybactwie śródlądowym oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.
Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o rybactwie śródlądowym, zabrania się połowu ryb w okresie ochronnym. Naruszenie tego zakazu stanowi czyn karalny z art. 27b ust. 1 pkt 1, zagrożony karą ograniczenia wolności albo karą grzywny nie niższej niż 200 zł. Z kolei ww. rozporządzenie określa szczegółowe warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb, w tym okresy ochronne dla poszczególnych gatunków ryb.

§ 7 ust. 2 rozporządzenia stanowi, że jeżeli pierwszy albo ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb lub raków przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień.

Kwestię dni wolnych od pracy – zwanych także ustawowo wolnymi od pracy – reguluje ustawa z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. Zgodnie z art. 1 tej ustawy.

Kolejne zdjęcia z tarła szczupaka

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu przedstawia kolejne zdjęcia z tarła szczupaka, które przeprowadzono na bazie Węgle-Żukowo w dniach 22.03., 27.03., 30.03.2023r.
Fot. nr 1 - basen z odłowionymi tarlakami przed pobraniem ikry
Fot. nr 2 - pobieranie ikry do plastikowej miski. Tarlak przed pobraniem ikry został poddany działaniu anestetyka w drodze imersji dla ograniczenia stresu
Fot. nr 3 - tarlaki/ikrzyce po pobraniu ikry, odpiciu w czystej wodzie z jeziora, tuż przed wypuszczeniem do Druzna
Fot. nr 4 - ikrzyce po tarle, odpiciu, w trakcie transportu w głąb jeziora Druzno
Fot. nr 5 - ważenie pojemnika z pobraną ikrą, przed transportem do wylęgarni
Fot. nr 6 - ikra w aparatach Weissa, po przewiezieniu do OZ w Pasłęku. Uwaga: data na słojach to data ich produkcji z logo producenta, a nie rok pobrania ikry
Fot. nr 7 - tarlaki/ikrzyce w pojemniku, w trakcie przenoszenia do budynku bazy i basenu tarlakowego
Fot. nr 8 - c.d. pobierania ikry, dla ograniczenia stresu i dla pewniejszego chwytu głowa i ogon ryby przykryte delikatną szmatką
Fot. nr 9 - c.d. pobierania ikry
fot.1
fot.1
fot.2
fot.2
fot.3
fot.3
fot.4
fot.4
fot.5
fot.5
fot.6
fot.6
fot.7
fot.7
fot.8
fot.8
fot.9
fot.9
 
Krzysztof Cegiel

elspinecotubisPSSteam poland logo kolor transparentpls logo kolor transparent ok