Śnięte ryby na Kanale Panieńskim

W uzupełnieniu informacji dotyczącej śniętych ryb na Kanale Panieńskim informuję, że pracownicy biura w dniu 06.07.2022r. w okolicach m. Orliniec zebrali 50 kg śniętych ryb z gatunków: lin, okoń, płoć, szczupak i karaś.

Informację sporządził:
Krzysztof Cegiel

Odpowiedź Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

Dotyczy: zgłoszenia z dnia 2 lipca 2022 r. o podjęcie działań w sprawie śniętych ryb w Kanale Panieńskim.
Szanowny Panie,
informuję, że w związku z Pana zgłoszeniem w przedmiotowej sprawie inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku w dniu 2 lipca 2022 r. udali się
na miejsce zdarzenia. Dokonano poboru prób wody oraz wizji lokalnej na długości Kanału Panieńskiego. Informację o wynikach z przeprowadzonych czynności zostaną przesłane
oddzielnym pismem po otrzymaniu wyniku pobranych prób wody w przewidywalnym terminie do 22 lipca 2022 r. Podczas czynności obecny był również Pan Wiesław Podsiadły inspektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim.

 Treść Dokumentu

Z poważaniem
Z up. Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska

Dotyczy zgłoszenia z dnia 24.05.2022 r. dotyczącego śniętych ryb w jeziorze Barlewickim w Sztumie w rejonie kolektora przy ul. Kochanowskiego.

Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję wyniki badań próbek wody pobranych podczas czynności przeprowadzonych w dniu 24.05.2022 r. Wyniki badań nie wskazują na zanieczyszczenie wód jeziora ściekami bytowymi czy komunalnymi.

Pomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
dr inż. Edyta Witka-Jeżewska

 

Wyniki badań

Dotyczy śniętych ryb na jeziorze Kaniewo.

Szanowny Panie Prezesie,
w nawiązaniu do pisma PWIOŚ znak WI.7023.1.250.2022.SW z dnia 24.05.2022 r.
w załączeniu przekazuję raport z badań prób wody z jeziora Kaniewo. Jednocześnie informuję,
że uzyskane wyniki nie wskazują na zanieczyszczenie jeziora ściekami bytowymi czy też
komunalnymi.

Pomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
dr inż. Edyta Witka Jeżewska

Raport z badań prób wody z jeziora Kaniewo

elspinecotubisPSSteam poland logo kolor transparentpls logo kolor transparent ok