MRiRW Wyjaśnienia dla ZG PZW dot egzaminów na Kartę wedkarską

wyjasnienieDotyczy: uznawania zaświadczeń o przeprowadzonym egzaminie na kartę wędkarską


W nawiązaniu do pisma zawierającego wątpliwości dotyczące uznawania przez starostę zaświadczenia o złożonym z pozytywnym wynikiem egzaminie na kartę wędkarską, który został przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną działającą na terenie innego powiatu, przedstawiam poniżej wyjaśnienia w tym zakresie.


Przepis art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 883) stanowi, iż kartę wędkarską wydaje starosta właściwy za względu na miejsce zamieszkania zainteresowanej osoby, która złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb przed komisją egzaminacyjną. Uprawnioną do powołania komisji egzaminacyjnej, zgodnie z art. 7 ust. 7a przedmiotowej ustawy jest organizacja społeczna, której statutowym celem jest działanie na rzecz ochrony ryb oraz rozwoju amatorskiego połowu ryb, w odniesieniu do której szczegółowe zasady określono w przepisach wykonawczych do ustawy. Regulacje ustawowe literalnie dotyczą właściwości miejscowej starosty i nie odnoszą się do miejsca powołania komisji egzaminacyjnej czy przeprowadzania egzaminu.


W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie, wydanym na podstawie art. 21 ww. ustawy, zawarto warunki, jakie musi spełnić organizacja społeczna, która jest uprawniona do przeprowadzania egzaminów w zakresie ochrony i połowu ryb. W § 4 ust. 1 wskazano, iż do przeprowadzania egzaminów w celu uzyskania karty wędkarskiej uprawniona jest organizacja, która na terenie powiatu w dniu 1 stycznia każdego roku liczy co najmniej 200 pełnoletnich członków oraz której statutowe władze poinformowały starostę,
właściwego ze względu na miejsce przeprowadzanego egzaminu, o terminie i regulaminie prowadzonego postępowania egzaminacyjnego oraz składzie komisji egzaminacyjnej. Ponadto w § 4 ust. 2 określono, iż organizacja musi być utworzona na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2017 r. poz. 21, ze zm.), której statutowym celem działania jest upowszechnianie wiedzy o warunkach ochrony i połowu ryb. Natomiast w § 4 ust. 3 tego rozporządzenia zawarto przepis dotyczący sytuacji, gdy na terenie powiatu brak było organizacji spełniającej powyższe warunki. Przepis ten, wskazujący, że w takim przypadku osoba ubiegająca się o kartę wędkarską mogła przystąpić do egzaminu przeprowadzanego przez inną organizację społeczną, która spełniała warunki, mógł powodować problem z jego interpretacją. W związku z utratą mocy omawianego powyżej rozporządzenia1, w celu wyeliminowania ew. wątpliwości i dostosowania regulacji do obecnych, bardziej liberalnych przepisów odnoszących się do zamieszkania
i zameldowania, w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków ochrony i połowu ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1373), które wejdzie w życie w dniu 27 lipca br. - przepis ten został usunięty.


Mając na względzie powyższe, należy wskazać, że starosta może wydać kartę wędkarską osobie zainteresowanej na podstawie zaświadczenia o pozytywnym zdaniu egzaminu przed komisją powołaną przez organizację działającą na terenie innego powiatu niż ten, w którym ta osoba zamieszkuje, pod warunkiem jednak, że organizacja społeczna przeprowadzająca postępowanie egzaminacyjne spełnia wszystkie warunki określone
w § 4 nowego rozporządzenia.


Z wyrazami szacunku
Magdalena Zasępa
dyrektor
Departamentu Rybołówstwa

 

Oryginalny dokument

elspinecotubisPSSteam poland logo kolor transparentpls logo kolor transparent ok