Informacja o zmianie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa

ZMIANA ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie
Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 21 ustawy z dnia
18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym
(Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471) zarządza się, co
następuje:
1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu
ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych
organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138,
poz. 1559, z 2003 r. Nr 17, poz. 160 oraz z 2009 r. Nr 94,
poz. 780) wprowadza się następujące zmiany:
1) w 2 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Amatorski połów ryb wędką uprawia się z zachowaniem
dobowego limitu połowu węgorza
— do 2 sztuk.”;
2) w 6 pkt 25 otrzymuje brzmienie:
„25) węgorza (Anguilla anguilla L.) 50 cm,”;
3) w 7:
a) w ust. 1 po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu:
„15a) węgorza (Anguilla anguilla L.) – od dnia
15 czerwca do dnia 15 lipca,”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Jeżeli pierwszy albo ostatni dzień okresu
ochronnego dla określonego gatunku ryb
lub raków, z wyjątkiem gatunków, o których
mowa w ust. 1 pkt 4a i 15a, przypada w dzień
ustawowo wolny od pracy, okres ochronny
ulega skróceniu o ten dzień.”;
4) w 11 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) węgorza — nie może być mniejsza niż
20 mm,”.
2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia,
z wyjątkiem 1 pkt 4, który wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2013 r.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. K. Plocke

elspinecotubisPSSteam poland logo kolor transparentpls logo kolor transparent ok