ZAPYTANIE OFERTOWE: Wykonanie pomostu pływającego w kształcie litery L o łącznej długości 25 m i szerokości 3 m

 ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zamawiający:

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu ul. Sukiennicza 10 82-300 Elbląg; NIP: 578-1042-348

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Budowa pomostu pływającego w m. Malbork ul. Wileńska na terenie przystani wędkarskiej, która obejmuje:
– wykonanie pomostu pływającego w kształcie litery L o łącznej długości 25 m (18 m + 7 m) i szerokości 3 m. Pływaki pomostu powinny być wykonane z siatkobetonu, a podest pomostu będzie stanowiła metalowa rama z deskowaniem.

III. Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia.

1. Zaleca się, aby Wykonawca, przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej, zdobył wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
2. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż., oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
3. Okres gwarancji – 60 miesięcy od bezusterkowego odbioru końcowego.

IV. Oferta powinna zawierać cenę netto oraz brutto za realizację całości zadania. Cena ryczałtowa brutto jest ostateczną ceną ryczałtową obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym, w tym m. in. podatek VAT, upusty, rabaty, dostawa i rozładunek materiałów budowlanych.

V. Miejsce i termin wykonania zamówienia:

Miejsce wykonania zamówienia:

Budowa pomostu pływającego będzie miała miejsce w Malborku przy ul. Wileńskiej na działce nr, obręb, gmina Malbork położonej nad rzeką Nogat stanowiącą działkę nr 1, obręb,
gm. Malbork.

Termin wykonania zamówienia:

Zadanie należy wykonać w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

1. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert – cena: 100 %.
2. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w siedzibie Okręgu PZW w Elblągu lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 30.11.2023 r. do godz. 10:00
z dopiskiem: „Oferta na budowę slipu w Malborku przy ul. Wileńskiej”.

3. Do oferty należy dołączyć:
aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS, Ewidencja Działalności Gospodarczej).

VI. Podmioty, które nie mogą złożyć oferty:
W celu zachowania konkurencyjnego wyboru wykonawców, Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, z zastrzeżeniem dotyczącym nie wpłynięcia żadnej ważnej oferty.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
1. b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji w kapitale innego podmiotu,
1. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, kontrolnego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
1. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VII. Odrzucenie oferty:

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
2) została złożona przez podmiot niespełniających warunków udziału w postępowaniu;
3) została złożona po terminie określonym w zapytaniu ofertowym.

VIII. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego Zamawiający udostępnia poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. informacji o:
– wyborze wykonawcy, albo
– odrzuceniu ofert, albo
– nie wpłynięciu żadnej oferty, albo
– zakończeniu postępowania bez wyboru żadnej oferty,
oraz wysłanie informacji do wszystkich podmiotów, które złożyły oferty w postępowaniu. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

IX. Informacje i wyjaśnienia:

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w siedzibie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu ul. Sukiennicza 10, 82-300 Elbląg lub pod
nr telefonu 552325482, w poniedziałek, wtorek, środę, piątek w godzinach 8-15.30, a w czwartek w godzinach 10-18.

XX. Postanowienia końcowe:

1. Dokonując wyboru oferty Zamawiający będzie kierował się zasadami równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.
2. Aż do otwarcia ofert Zamawiający może odwołać zapytanie ofertowe bez podania przyczyn.
3. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym.
4. Zamawiający może zamknąć zapytanie ofertowe bez wybrania którejkolwiek oferty bez podania przyczyn.
5. W przypadkach, o których mowa w pkt. b) i d) złożone oferty przestają wiązać Oferentów, a Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
6. Złożenie oferty oznacza akceptację niniejszych warunków zapytania ofertowego.
7. Decyzje Zamawiającego w sprawach związanych z ogłoszonym zapytaniem ofertowym są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
8. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 nr 113, poz. 759, z późn. zm.). Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie art. 701 i nast. Kodeksu cywilnego.
9. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.
10. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert warunkowych.
11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

elspinecotubisPSSteam poland logo kolor transparentpls logo kolor transparent ok